Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
quick-witted
quick-witted
['kwik'witid]
tính từ
nhanh trí, ứng đối nhanh


/'kwik'witid/

tính từ
nhanh trí, ứng đối nhanh

Related search result for "quick-witted"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.