Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
quick-firing
quick-firing
['kwik'faiəriη]
tính từ
(quân sự) bắn nhanh (súng)


/'kwik,faiəriɳ/

tính từ
(quân sự) bắn nhanh (sáng)

Related search result for "quick-firing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.