Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
quick-feeze


/'kwikfri:z/

ngoại động từ
ướp lạnh nhanh (đồ ăn để giữ phẩm chất)

nội động từ
đông nhanh (đồ ăn)

Related search result for "quick-feeze"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.