Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
quatrefoil
quatrefoil
['kætrəfɔil]
danh từ
(kiến trúc) kiểu trang trí hình bốn thuỳ
(thực vật học) hoa bốn thùy, lá bốn thùy


/'kætrəfɔil/

danh từ
(kiến trúc) kiểu trang trí hình hoa lá bốn thuỳ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.