Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
quải


[quải]
(địa phương) Spread.
Quải phân ra ruộng
To spread manure all over the fields.(địa phương) Spread
Quải phân ra ruộng To spread manure all over the fields


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.