Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
quân phân


[quân phân]
to divide evenly; to distribute equallyDivide evenly, share out


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.