Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
quátverb
to shout; to storm
quát ầm lên to storm blusteringly

[quát]
động từ.
shout (at); storm; scold; rail (at); abuse
quát ầm lên
to storm blusteringly.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.