Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
push-button
push-button
['pu∫'bʌtn]
danh từ
nút bấm (điện...)


/'puʃ,bʌtn/

danh từ
nút bấm (điện...)

Related search result for "push-button"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.