Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
push-bike
push-bike
['pu∫'baik]
Cách viết khác:
push-bicycle
['pu∫'baisikl]
như push-bicycle


/'puʃ,baisikl/ (push-bike) /'puʃbaik/
bike) /'puʃbaik/

danh từ
xe đạp thường (phân biệt với xe máy)

Related search result for "push-bike"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.