Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
purportedly
purportedly
['pə:pətidli]
Cách viết khác:
professedly
[prə'fesidli]
như professedly


/prə'fesidli/ (purportedly) /'pə:pətidli/

phó từ
công khai, không che dấu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.