Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
purchasable
purchasable
['pə:t∫əsəbl]
tính từ
có thể mua được, có thể tậu được; đáng mua, đáng tạo
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) có thể mua chuộc được


/'pə:tʃəsəbl/

tính từ
có thể mua được, có thể tậu được; đáng mua, đáng tạo
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) có thể mua chuộc được

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.