Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
punch press
punch+press
['pʌnt∫'pres]
danh từ
máy rập đầu, máy đột rập


/'pʌntʃ'pres/

danh từ
máy rập đầu, máy đột rập

Related search result for "punch press"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.