Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pump-brake
pump-brake
['pʌmp'breik]
danh từ
(hàng hải) tay bơm (trên tàu thuỷ)


/'pʌmpbreik/

danh từ
(hàng hải) tay bơm (trên tàu thuỷ)

Related search result for "pump-brake"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.