Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pry/pry/

ngoại động từ

tịch thu (tàu bè, tài sản... ở biển) làm chiến lợi phẩm ((cũng) prize)

nội động từ

((thường) into, about) nhìn tò mò, nhìn tọc mạch, nhìn xoi mói

dò hỏi tò mò, dò hỏi xoi mói tọc mạch; dính mũi vào (việc người khác...)

danh từ

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (như) pryer


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pry"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.