Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
proteinaceous
proteinaceous
[,prouti:'nei∫əs]
Cách viết khác:
proteinic
[,prouti'inik]
proteinous
[prou'ti:nəs]
tính từ
có protein


/proteinaceous/

tính từ
có protein

Related search result for "proteinaceous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.