Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prostate

prostate
['prɔsteit]
Cách viết khác:
prostate gland
['prɔsteit'glænd]
danh từ
(giải phẫu) tuyến tiền liệt (gần cơ quan sinh dục nam)
(động vật học) tuyến tiền liệt (ở các động vật có vú, giống đực)


/prostate/

danh từ
(giải phẫu) tuyến tiền liệt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "prostate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.