Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
proportionalist
proportionalist
[prə'pɔ:∫nəlist]
danh từ
người tán thành chế độ bầu cử theo tỷ lệ


/proportionalist/

danh từ
người tán thành chế độ bầu đại biểu của tỷ lệ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.