Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
property-room
property-room
['prɔpəti'rum]
danh từ
phòng để đồ dùng biểu diễn (trên (sân khấu))


/property-room/

danh từ
phòng để đồ dùng sân khấu

Related search result for "property-room"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.