Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
press-corrector
press-corrector
['preskə,rektə]
danh từ
người sửa bản tin


/'preskə,rektə/

danh từ
người sửa bản tin

Related search result for "press-corrector"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.