Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
press-agent
press-agent
['pres,eidʒənsi]
danh từ
hãng thông tin, thông tấn xã


/'pres,eidʤənt/

danh từ
người phụ trách quảng cáo (của rạp gát...)

Related search result for "press-agent"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.