Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
première
première
[pre'mieə(r)]
danh từ
buổi chiếu đầu tiên, buổi chiếu ra mắt (phim); buổi công diễn đầu tiên, buổi diễn ra mắt (vở kịch)


/prə'mjəe/

danh từ
(sân khấu) buổi diễn đầu tiên, buổi diễn ra mắt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.