Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prefab
prefab
['pri:fæb]
danh từ
nhà đúc sẵn, nhà tiền chế


/'pri:fæb/

danh từ
(thông tục) ((viết tắt) của prefabricated house) nhà làm sẵn

Related search result for "prefab"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.