Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
preannounce
preannounce
[,pri:ə'nauns]
ngoại động từ
công bố trước, tuyên bố trước; báo cho biết trước


/'pri:ə'nauns/

ngoại động từ
công bố trước, tuyên bố trước; báo cho biết trước

Related search result for "preannounce"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.