Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
power-shovel
power-shovel
[,pauə'∫ʌvl]
danh từ
máy xúc


/'pauə,ʃʌvl/

danh từ
máy xúc

Related search result for "power-shovel"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.