Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
potentialise
potentialise
[pəten'∫iælaiz]
Cách viết khác:
potentialize
[pəten'∫iælaiz]
như potentialize


/pə'tenʃəlaiz/ (potentialise) /pə'tenʃəlaiz/

ngoại động từ
làm cho tiềm tàng

Related search result for "potentialise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.