Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
posture-maker
posture-maker
['pɔst∫ə,meikə]
danh từ
diễn viên nhào lộn; người làm trò uốn mình, "người rắn"


/'pɔstʃə,meikə/

danh từ
diễn viên nhào lộn; người làm trò uốn mình, "người rắn"

Related search result for "posture-maker"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.