Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
post-chaise
post-chaise
[poust'∫eiz]
Cách viết khác:
post-coach
[poust'kout∫]
danh từ
(sử học) xe ngựa trạm


/'poustʃeiz/ (post-coach) /'poustkoutʃ/
coach) /'poustkoutʃ/

danh từ
(sử học) xe ngựa trạm

Related search result for "post-chaise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.