Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pooh-pooh
pooh-pooh
[,pu:'pu:]
ngoại động từ
(thông tục) khinh thường, bác bỏ, gạt bỏ (ý kiến đề nghị...)


/pu:'pu:/

động từ
khinh thường, coi rẻ
gạt đi (coi là không có giá trị...) (ý kiến đề nghị...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pooh-pooh"
  • Words pronounced/spelled similarly to "pooh-pooh"
    pooh-bah pooh-pooh
  • Words contain "pooh-pooh" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    bao biện làm cao

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.