Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
polyphagia
polyphagia
[,pɔli'feidʒjə]
danh từ
(y học) chứng ăn nhiều
(động vật học) lối ăn tạp


/,pɔli'feidʤjə/

danh từ
(y học) chứng ăn nhiều
(động vật học) lối ăn tạp

Related search result for "polyphagia"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.