Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
policer-officer


/pə'li:smən/ (policer-officer) /pə'li:s'ɔfisə/
officer) /pə'li:s'ɔfisə/

danh từ
cảnh sát, công an

Related search result for "policer-officer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.