Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
police-court
police-court
[pə'li:skɔ:t]
danh từ
như police court


/pə'li:s'kɔ:t/

danh từ
toà án vi cảnh

Related search result for "police-court"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.