Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pleuro-pneumonia
pleuro-pneumonia
['pluərounju:'mouniə]
danh từ
(y học) viêm phổi màng phổi


/'pluərounju:'mounjə/

danh từ
(y học) viêm phổi màng phổi

Related search result for "pleuro-pneumonia"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.