Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
place-kick
place-kick
['pleiskik]
danh từ
(thể dục,thể thao) cú đặt bóng sút (bóng đá)


/'pleiskik/

danh từ
(thể dục,thể thao) cú đặt bóng sút (bóng đá)

Related search result for "place-kick"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.