Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
piston-rod
piston-rod
['pistənrod]
danh từ
(kỹ thuật) cần pít-tông (nối pít-tông với phần khác của máy)


/'pistənrod/

danh từ
(kỹ thuật) cán pittông


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.