Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pint/paint/

danh từ

Panh (đơn vị đo lường bằng 0, 57 lít ở Mỹ)


Related search result for "pint"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.