Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pint

pint


pint

A pint is a unit of measure of volume equal to two cups. Two pints make a quart.

[paint]
danh từ
(viết tắt) pt
Panh (đơn vị (đo lường) ở Anh bằng 0,58 lít; ở Mỹ bằng 0,473 lít); panh, lít (bia, sữa) a pint of beer + một panh bia


/paint/

danh từ
Panh (đơn vị đo lường bằng 0, 57 lít ở Mỹ)

Related search result for "pint"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.