Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pillule
pillule
['pilju:l]
Cách viết khác:
pilule
['pilju:l]
như pilule


/'pilju:l/ (pillule) /'pilju:l/

danh từ
viên thuốc nhỏ; viên tròn

Related search result for "pillule"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.