Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
illocutionary force
illocutionary+force
[,ilə'kju∫ənəri fɔ:s]
danh từ
hành vi ngôn ngữ (thí dụ sự khẳng định, hứa hẹn, yêu cầu) thực hiện bởi người nóiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.