Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
picture-gallery
picture-gallery
['pikt∫ə,gæləri]
danh từ
phòng trưng bày tranh, phòng triển lãm tranh


/'piktʃə,gæləri/

danh từ
phòng trưng bày tranh, phòng triển lãm tranh

Related search result for "picture-gallery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.