Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
photo electronics


/,foutouilek'trɔniks/

danh từ
quang điện tử học

Related search result for "photo electronics"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.