Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phong ba


[phong ba]
storm, tempest, (fig.) the vicissitudes of life, the reverses/tricks of fortune, the ups and downs
Cuộc đời phong ba
A life full of vicisstudes.
(ít dùng) Storm of anger.
Nồi cơm phong ba
To get into a storm of anger, to storm.Vicissitudes
Cuộc đời phong ba A life full of vicisstudes.
(ít dùng) Storm of anger
Nồi cơm phong ba To get into a storm of anger, to storm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.