Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phao câu


[phao câu]
rump; parson's nose; pope's noseParson's nose, pope's nose, rump of cooked fowl
Thứ nhất phao câu, thứ nhì đầu cánh (tục ngữ) The best morsel is the pope's nose, anh the wing's tip comes next


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.