Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phủ việt


[phủ việt]
(sử học) Axe and big hammer; corporeal punishment implement.(sử học) Axe and big hammer; corporeal punishment implement


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.