Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phục lăn


[phục lăn]
Be transported with admiration, take one's hat off (to somebody).Be transported with admiration, take one's hat off (to somebody)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.