Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phật lòng


[phật lòng]
cũng như phật ý
Vex; be vexed; feeling of offence
Cô ấy phật lòng vì tôi đến muộn
She was vexed that I was late.Vex; be vexed
Cô ấy phật lòng vì tôi đến muộn She was vexed that I was late


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.