Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phật đài


[phật đài]
Buddha's altar.
To kowtow in front of Buddha's altar.Buddha's altar
Khấu đầu trước Phật đài To kowtow in front of Buddha's altar


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.