Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phạng


[phạng]
Big jungle knife.
Dùng phạng chặt tre
To fell bamboos with a big jungle knife.
cleaverBig jungle knife
Dùng phạng chặt tre To fell bamboos with a big jungle knife


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.