Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phô


[phô]
cũng như phô bày
Show off, display
Phô quần áo mới
To show off one's new clothesShow off
Phô quần áo mới To show off one's new clothes


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.