Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phát kiến


[phát kiến]
to discover
discovery
Một phát kiến khoa học có giá trị
A valuable scientific discoveryDiscover
Discovery
Một phát kiến khoa học có giá trị A valuable scientific discovery


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.