Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phá kỷ lụcverb
to break the record

[phá kỷ lục]
to break the record; to beat the record
Về cái khoản hỗn láo, mày đã phá kỷ lục!
You've broken all the records for rudeness!
Người phá kỷ lục
Record-breakerGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.